Uvjeti prijave
Natječaj se raspisuje za sufinanciranje troškova putovanja i boravaka hrvatskih i mađarskih znanstvenika u cilju provođenja zajedničkih projekata iz sljedećih zajednički dogovorenih prioritetnih područja:

 • znanosti o životu;
 • agronomija;
 • ICT i inženjerstvo;
 • biotehnologija;
 • ekologija i zaštita okoliša;
 • energetika.

Pravo prijave na natječaj imaju znanstvenici na sveučilištima, akademijama, veleučilištima i drugim javnim znanstvenim i istraživačkim ustanovama. Preduvjet za prijavu je definiran zajednički znanstvenoistraživački projekt na kojemu namjeravaju surađivati znanstvenici obiju zemalja. Prednost će imati oni prijedlozi projekata koji imaju potencijal za nastavak suradnje u sklopu Okvirnoga programa EU-a Obzor 2020.

Prihvatljivi prijavitelj iz RH mora imati aktivan projekt (najmanje 18 mj. do završetka projekta) koji financira središnje nacionalno tijelo za financiranje znanstvenih projekata.

Voditelji bilateralnoga projekta u RH u trenutku prijave moraju imati:

 • doktorat znanosti;
 • najmanje znanstveno zvanje i radno mjesto znanstvenoga suradnika ili znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta.

Minimalan broj suradnika (uz voditelja) na projektu je 2, a maksimalan 6. U sklopu ovoga natječaja moguće je prijaviti sudjelovanje samo na 1 projektu (ili kao voditelj ili kao sudionik).

Financijske odredbe
Sredstva se dodjeljuju namjenski za putovanja i boravke znanstvenika u sklopu zajedničkoga znanstvenoistraživačkog projekta. Troškove putovanja snosi zemlja pošiljateljica, a troškove boravka zemlja primateljica. Maksimalni ukupni odobreni iznos po projektu s hrvatske strane je 6.500 EUR za cjelokupno razdoblje trajanja projekta (2 godine).
 

Sredstva za putovanja hrvatskih znanstvenika u Mađarsku: 

 • do 300 EUR po putovanju.

Sredstva za boravak mađarskih znanstvenika u Hrvatskoj:

 • kratki boravak do 14 dana - 100 EUR dnevno;
 • dulji boravak od 15 do najviše 30 dana - 1.000 EUR mjesečno.

Uvjet za dodjelu financijskih sredstava za drugu godinu provedbe projekta predano je stručno i financijsko izvješće o izvršenim aktivnostima u sklopu projekta u prvoj godini provedbe. Odluku o broju odobrenih projekata te iznosu odobrenih sredstava donijet će Zajedničko hrvatsko-mađarsko povjerenstvo na temelju provedenih evaluacija u obje države.

Odabir projekata i evaluacijski kriteriji
Evaluaciju prijedloga projekata obavit će stručnjaci s hrvatske i mađarske strane, polazeći od sljedećih kriterija:

 • znanstvena relevantnost istraživanja;
 • primjerenost prikazane znanstvene metode;
 • kvalificiranost podnositelja projekta i suradnika s hrvatske strane;
 • važnost i potreba bilateralne znanstvene suradnje (korist za znanost u objema državama te mogućnost za iskoristive rezultate i patente, licencije itd. ili za nove znanstvene spoznaje);
 • mogućnost nastavka suradnje u sklopu Okvirnoga programa EU-a Obzor 2020.;
 • sudjelovanje mladih znanstvenika (do 35 god.) s hrvatske strane.

Način prijave
Prijavu projekta pod zajedničkim nazivom u skladu s propisanim uvjetima i na propisanim prijavnim obrascima hrvatski voditelj projekta u natječajnome roku podnosi MZO-u RH, a mađarski voditelj projekta prijavu podnosi mađarskome Nacionalnom uredu za istraživanje, razvoj i inovacije. Projekti koji nisu u propisanome roku prijavljeni s obje strane neće se razmatrati.
Projektna prijava dostavlja se na hrvatskome jeziku.
 

Prijava na natječaj treba sadržavati:

 • ispunjeni i potpisani prijavni obrazac (u privitku);
 • životopise obaju voditelja projekta u Europass formatu;
 • životopise svih hrvatskih i svih mađarskih sudionika na projektu u Europassu;
 • popis najvažnijih publikacija i objavljenih radova u posljednjih 5 god. koji se odnose na sadržaj projekta (svih hrvatskih i mađarskih sudionika na projektu);
 • kratki opis partnerske ustanove u Mađarskoj;
 • kratki opis zadaća svih članova projektnoga tima.

 

Natječajnu dokumentaciju treba poslati u elektroničkome obliku na e-mail: silvana.siebert@mzo.hr, a tiskani primjerak do 19.04.2018. na adresu MZO-a.

Detaljnije informacije o Natječaju možete pronaći na: