PREDMET JAVNOGA POZIVA

MZO će dodijeliti financijsku potporu organizatorima znanstvenih i znanstvenostručnih skupova/škola održanima u razdoblju od 01.01 do 31.12.2018. g.

Znanstvenim i znanstvenostručnim skupom smatra se redovito ili povremeno okupljanje znanstvenika i stručnjaka radi prezentacije rezultata znanstvenih istraživanja, razmjene iskustava i rasprave o važnim pitanjima u ovome području te donošenja smjernica i odluka u vezi s poticanjem daljnjeg razvoja znanosti ili struke.

Znanstvenom i znanstvenostručnom školom smatra se redovito ili povremeno znanstveno-edukacijsko okupljanje namijenjeno studentima i mladim znanstvenicima.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te organizacije civilnog društva - znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (NN 74/14 i NN 70/17) i upisane u Registar udruga RH.

IZNOS FINANCIJSKE POTPORE I VRSTA TROŠKA

Financijska potpora dodjeljuje se iz Državnog proračuna RH u najvećem iznosu od 50.000 HRK za pojedini skup/školu za pokriće:

 • pripremnih troškova organizacije skupa/škole (tiskanje poziva, obavijesti, programa, materijala, poštarina, izrada internetske stranice skupa/škole);
 • najma dvorane i opreme za vrijeme održavanja skupa/škole (do 5 dana);
 • tiskanja knjige sažetaka radova i ostalih materijala sa skupa/škole na drugim medijima;
 • ostalih troškova izravno vezanih uz provedbu programa skupa/škole (npr. usluge usmenog i pisanog prijevoda, usluga lektoriranja i recenziranja radova, troškova puta i smještaja organizatora i pozvanih predavača i drugi).

Prijavitelj u zahtjevu mora točno navesti koji od prihvatljivih troškova prijavljuje i u kojem iznosu, a za svaki prijavljeni trošak dužan je dostaviti preslike računa ili predračuna/ponuda.

NAČIN PRIJAVE

Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima u sustavu webObrasci.

Za prijavu na Javni poziv obvezno je ispuniti elektronički obrazac u kojem je nužno unijeti ukupne planirane troškove skupa/škole te ukupne planirane iznose svih izvora financiranja u 2018. g. Iznos tražen od MZO-a treba biti opravdan i ne smije biti veći od ukupnih troškova skupa/škole u 2018. g.

Zahtjev za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenog i znanstvenostručnog skupa/škole u 2018. g. podnosi se u elektroničkom (u sustavu webObrasci) ili tiskanom obliku (na adresu MZO-a).

Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čine obrazac i obvezujući prilozi:

 

 • prva obavijest sudionicima skupa/škole;
 • definiran (okvirni) program skupa/škole;
 • preslike računa ili predračuna/ponuda iz kojih se vidi visina/struktura izvršenih ili planiranih troškova organizacije skupa/škole te
 • potpisana Izjava o potvrdi prijave na Javni poziv odgovorne osobe organizatora skupa/škole - samo u slučaju kada se zahtjev podnosi u elektroničkom obliku.

POSTUPAK OCJENJIVANJA

Pri ocjenjivanju podnesenih zahtjeva osobito će se uzeti u obzir:

 • znanstvena razina organizatora i sudionika skupa/škole,
 • tematika skupa/škole te znanstveno, nacionalno, međunarodno i društveno značenje skupa
 • mogući doprinos skupa širenju znanstvene misli, ocjeni dobivenih rezultata istraživanja i kritičkoj razmjeni mišljenja,
 • mogućnost uspostavljanja trajnih veza i suradnje s domaćim i stranim znanstvenim ustanovama i znanstvenicima te
 • tradicija održavanja skupa/škole.

Prijavitelj je dužan ostvariti planirane aktivnosti s posebnim naglaskom na elemente koji utječu na visinu financijske potpore: broj sudionika iz RH, broj sudionika iz inozemstva, broj radova i broj dana, a ako dođe do većih odstupanja, prijavitelj je dužan to pisano obrazložiti.

Više informacija o natječaju dostupno je na mrežnoj stranici MZOa

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu elektroničke pošte: np-skupovi@mzo.hr.