PREDMET JAVNOGA POZIVA

MZO će dodjeljivati financijsku potporu nakladnicima znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti.

Časopisom se smatra serijska publikacija koja se objavljuje barem jedanput godišnje u tiskanome i/ili elektroničkome obliku. Časopisi su svrstani u sljedeće dvije kategorije:

 

 • znanstveni časopis,
 • časopis za popularizaciju znanosti.

Znanstveni su časopisi oni u kojima najmanje 60% ukupnoga opsega čini znanstveni dio. U znanstvenome dijelu časopisa sadržaj čine znanstveni članci i nova građa (u znanstvenom području humanističkih znanosti). Znanstveni članci mogu se kategorizirati kao izvorni znanstveni članci, prethodna priopćenja i pregledni radovi. Znanstveni časopisi mogu imati i stručni dio u kome sadržaj čine stručni članci, recenzije, ocjene, prikazi, urednički uvodnici i sl.

Časopisi za popularizaciju znanosti su časopisi koji na prikladan način prezentiraju znanstvene teme širokom krugu čitatelja i u kojem takve teme čine najmanje 60% ukupnoga opsega časopisa. Tekstovi u časopisima za popularizaciju znanosti ne kategoriziraju se kao tekstovi u znanstvenim časopisima. Časopisi za popularizaciju znanosti objavljuju se isključivo na hrvatskome jeziku.

Jedan časopis može biti klasificiran samo u jednu od navedenih skupina, a uredništvo časopisa se mora prilikom prijave samostalno izjasniti prijavljuje li znanstveni časopis ili časopis za popularizaciju znanosti te u koje područje znanosti pripada.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija, organizacije civilnog društva - udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (NN 74/14 i NN 70/17) i upisane u Registar udruga RH te trgovačka društva registrirana za nakladničku (izdavačku) djelatnost.

 

IZNOS FINANCIJSKE POTPORE

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu RH. U priznate troškove objavljivanja časopisa ulaze:

 

 • tisak,
 • obrada (prijelom),
 • priprema tekstova (lektura, korektura, prijevod, uređivanje bibliografije i sl.),
 • poštarina,
 • uredski pribor i oprema,
 • honorari za administrativno-tehničke i tajničke poslove,
 • digitalizacija starih brojeva, izrada/održavanje mrežne stranice časopisa i/ili elektroničkoga sustava za uređivanje časopisa,
 • priprema pretraživača PDF formata s pripadajućim meta-podacima, priprema drugih formata rada,
 • sustavi za otkrivanje plagijata,
 • troškovi edukacije uredništva, članarine u odgovarajućim međunarodnim organizacijama,
 • drugi opravdani troškovi prema posebnom obrazloženju.

Visinu financijske potpore časopisu utvrđuje Povjerenstvo sukladno Kriterijima, a visina financijske potpore ne može biti veća od traženog iznosa.

 

NAČIN PRIJAVE 

Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima u sustavu webObrasci.

Za prijavu na Javni poziv obvezno je ispuniti elektronički obrazac u kojem je nužno unijeti ukupne ostvarene prihode i izvršene rashode časopisa za 2017. g. te ukupne očekivane rashode i prihode časopisa u 2018. g. Ako se očekivani rashodi časopisa u 2018. g. znatno razlikuju od izvršenih rashoda u 2017. g., to je potrebno pisano obrazložiti. Iznos tražen od Ministarstva treba biti opravdan i ne smije biti veći od očekivanih ukupnih rashoda časopisa u 2018. g.

Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čine obrazac i obvezujući prilozi:

 

 • preslika sadržaja svih objavljenih brojeva u 2017. te u tekućoj godini do prijave na Javni poziv;
 • potpisana Izjava glavnog i odgovornog urednika: A) o provođenju recenzijskog postupka za svaki objavljeni znanstveni rad; B) o naplaćivanju troškova objave autora uz specifikaciju troškova (troškovi prijave ili postupka, tiskanja, otkupa i sl.), odnosno o nenaplaćivanju bilo kojih troškova;
 • ispunjena Tablica recenziranih članaka u 2017. godini (samo za znanstvene časopise);
 • popis recenzenata (ime i prezime i institucionalna adresa) koji su sudjelovali u recenzijskom postupku u 2017. g. ili ispis iz časopisa ako časopis objavljuje popis recenzenata (samo za znanstvene časopise);
 • tablice s ispunjenim podacima o indeksiranosti i citiranosti znanstvenih časopisa prema područjima znanosti;
 • službeno financijsko izvješće o trošenju sredstava financijske potpore dobivene u 2017. godini;
 • popis časopisa koji se dobivaju razmjenom;
 • prema radovima razvrstane preslike (ili ispis iz elektroničke evidencije) recenzija za sve radove klasificirane kao znanstvene, koji su objavljeni u 2017. g. te za one koji nisu objavljeni ili su odbijeni, a recenzijski je postupak završen u 2017. g. bez navođenja imena recenzenata (samo za znanstvene časopise).

Zaključno s danom 04.05.2018. potrebno je ispisanu i potpisanu inačicu navedenoga obrasca s obvezujućim prilozima dostaviti na adresu MZO-a.

Više informacija o natječaju dostupno je na mrežnoj stranici MZOa

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu elektroničke pošte: np-casopisi@mzo.hr.