Radi pune primjene HKO-a u visokom obrazovanju ovim Pozivom omogućit će se izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija uz korištenje smjernica i metodologija razvijenih kroz ESF projekt „Potpora radu HKO sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a“ te modernizacija i/ili izrada novih studijskih programa/programa cjeloživotnog učenja usklađenih s novo izrađenim standardima kvalifikacija.

Specifično, u okviru ovog Poziva financirat će se standardizacija kvalifikacija koje se stječu preddiplomskim i diplomskim studijima, odnosno razvoj standarda zanimanja, standarda cjelovitih i djelomičnih kvalifikacija na kojima će se temeljiti preddiplomski i diplomski studiji te programi cjeloživotnog učenja.

OPĆI CILJ:
Unapređenje kvalitete visokog obrazovanja kroz primjenu HKO-a

SPECIFIČNI CILJ:
Razvoj programa, izrada alata za osiguravanje kvalitete i jačanje kompetencija osoblja visokih učilišta i studenata u svrhu unaprjeđenja relevantnosti nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju

PRIJAVITELJI: visoka učilišta (javna i privatna)

PARTNERI (partnerstvo je obavezno): visoka učilišta i sve druge pravne osobe upisane u odgovarajući registar (ustanove za obrazovanje odraslih, osnovne i srednjoškolske ustanove, jlprs-ovi, regionalne i lokalne razvojne agencije, zadruge..)

Prihvatljivi PARTNERI:

 • javna i privatna visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta MZO-a
 • ustanove osnovane prema Zakonu o ustanovama
 • znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija MZO-a
 • trgovačka društva sukladno čl. 2 Zakona o trgovačkim društvima
 • organizacije civilnog društva (udruge, umjetničke organizacije, neprofitne organizacije)
 • ustanove za obrazovanje odraslih sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih
 • osnovne i srednjoškolske ustanove sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • regionalne i lokalne razvojne agencije
 • tijela državne i javne uprave (osim MZO, MRMS i AZVO)
 • zadruge upisane u sudski registar prema članku 9. Zakona o zadrugama
 • gospodarske, industrijske, obrtničke ili radničke komore.

Ukoliko se projektom izrađuje standard kvalifikacije za postojeće studijske programe, obavezno je partnerstvo svih izvoditelja studijskih programa kojima se stječe kvalifikacija koja će se standardizirati. Jedna ustanova može prijaviti i biti partner na više projekata.

Prijavitelj mora osigurati da su sudionici u projektnim aktivnostima pripadnici iz obje sljedeće CILJNE SKUPINE:

 • Nastavno i nenastavno osoblje na visokim učilištima
 • Visokoobrazovne ustanove.

Projektni prijedlozi moraju pridonijeti ispunjavanju ciljeva ovog Poziva mjereno sljedećim POKAZATELJEM provedbe:

 • Broj razvijenih obrazovnih programa/standarda kvalifikacija u skladu s HKO-om
 • Sudionici s tercijarnim obrazovanjem (ISCED od 5 do 8).

Ukupan iznos Poziva: 100.000.000 HRK

 • Minimalni iznos potpore po projektu: 1.000.000 HRK
 • Maksimalni iznos potpore po projektu: 4.000.000 HRK

PROJEKTNA PRIJAVA MORA UKLJUČIVATI:

 • Prijavni obrazac A (popunjenog online i preuzetog iz ESIF MIS sustava u pdf formatu, te u završnoj verziji snimljenog na CD ili DVD)
 • Izjava prijavitelja i Izjava o partnerstvu (Obrazac 1)
 • Izjava partnera  i Izjava o partnerstvu (Obrazac 2)
 • Modalitet provedbe projekta (Obrazac 3)
 • Ako visoko učilište izrađuje djelomični standard kvalifikacije za postojeći/e program/e cjeloživotnog učenja, obvezno je priložiti dokument o donesenom programu cjeloživotnog učenja, sukladno općem aktu visokog učilišta iz čl 76a Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03,..131/17)
 • Preslika sljedećeg popratnog dokumenta za dokazivanje prihvatljivosti prijavitelja /partnera (Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga pribavljena ne prije 13.03.2018.g.).

Trajanje projekata: 24 – 36 mjeseci

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE: 04.06.2018.

Detaljnije o pozivu i natječajnoj dokumentaciji dostupno je na mrežnim stranicama: